i_bambini_praga_i bebè

"bambino in bronzo nero che gattona"